Prehľad konceptu e-Prep

Aktivity projektu sa budú sústreďovať na tvorbu plánovaných intelektuálnych výstupov a ich následné využitie našimi cieľovými skupinami, ktoré sú zároveň príjemcami pomoci, a pozorne sledovať ich vzdelávacie skúsenosti, ako aj ich výkony na mieste a zaznamenávať ich spoločné výsledky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto hlavných aktivít bude úsilie o šírenie informácií, ktoré bude silne zahŕňať zvyšovanie povedomia školiteľov, účastníkov vzdelávania a rodičov, ako aj ďalších zainteresovaných strán, podobne ako subjekty zapojené do e-vzdelávacej činnosti. Dôvodom je skutočnosť, že ak sa nám nepodarí oboznámiť celú cieľovú skupinu s koncepciou e-vzdelávania založenou na projekte e-Prep, potom nebudeme schopní nájsť žiadnych záujemcov, ktorí by sa do projektu zapojili, a bez primárnych aktérov/aktérok a ďalších zainteresovaných strán zostane e-Prep len v teoretickej rovine, čo je v rozpore s naším cieľom.

Kroky a udalosti

Spätná väzba - Ako ste nás našli?

Ako ste nás našli?